Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


XII. Csillag -Arany, Rider, Cowrey Tarot

2022.06.16

xii.jpg

A Csillag a remény, a bölcsesség és a mélyebb összefüggések felfedezésének kártyája. Azt mutatja, hogy olyan dogokat tervezünk vagy indítunk útjukra, melyek a messzi jövőbe nyúlnak és melyek pozitív alakulását jogosan remélhetjük.
Ebben a korai szakaszban gyakran még nem is vagyunk tudatában ténykedésünk messzemenő hatásának. Csak az eseményekre visszapillantva válik világossá előttünk, milyen döntő volt az az irányváltás, melyet a Csillag akkoriban jelzett. Mint a vetés kizöldülése, ezen cselekedet eredményeinek felismerése is időt igényel. A hagyományos értelmezés a három védőkártya egyikének tekinti a Csillagot, mely örömteli sikert ígér.

Minden ok megvan a reménykedésre.

A csillagok állása most kedvező a számodra. Használd ki ezt az időszakot! Nagyobb fontossága van az ügynek, mint gondoltad. Lehet, hogy az utat nem látod, de ismered a mondást:

„Te csak tervezz! Hagyd a Te utadat az Istenedre!”

Most lehetőséged nyílik bepillantani a kozmikus törvényekbe.
Add át magad a természetnek, engedj szabad folyást vágyaidnak!
Csak természetesen, könnyedén, ám kellő alázattal.

Jellemzően: kedvező helyzet, reménység, kozmikus törvények, szabadság, természet.

A Csil­lag

Az if­jú­ság for­rá­sa

 Az ide­á­lok olya­nok, mint a csil­la­gok: So­sem ér­jük el őket, de se­gí­te­nek a tá­jé­ko­zó­dás­ban.

Carl Schurz

Hő­sünk vég­re elér­te az élet vi­zét. A ti­tok nem annyi­ra a víz mi­nő­sé­gé­ben, mint in­kább elér­he­tet­len­sé­gé­ben, ne­he­zen hoz­zá­fér­he­tő­sé­gé­ben rej­lik. Most, hogy a bör­tön fa­la­it, azaz lel­künk ha­tár­ait fel­rob­ban­tot­tuk, már elült a por, a fel­sza­ba­dí­tott lé­lek megkönnyeb­bül­ten fel­só­hajt, és új­ra re­mény­ked­ni kezd. A ha­mis tu­dat tor­nyá­nak fogsá­gá­ban el­töl­tött évek után lel­künk vi­dá­man ve­ti be­le ma­gát a számá­ra ed­dig teljesen is­me­ret­len sza­bad­ság­ba. A vég­te­len sza­bad­ság ha­tár­ta­lan­sá­ga nagy­sze­rű, várat­lan éles­lá­tást ígé­rő jö­vőt sej­tet.

Ma­ga a kár­tya sok jósszim­bó­lu­mot ábrá­zol, ame­lyek a jö­vő­be­lá­tás­ra utal­nak és ez­zel a koz­mosz böl­cses­sé­gé­re is. Ter­mé­sze­te­sen a csil­la­gok az asz­tro­ló­giá­hoz kap­cso­lód­nak. Szá­muk és nyolc águk a nyol­cas szám szim­bo­li­ká­ját jut­tat­ja eszünk­be, ami a fent és a lent, a menny és a föld össze­kö­tő kap­csa. A fán ülő ma­dár a ma­dár­jó­so­kat idé­zi. A ván­dor­ma­da­rak az ókor­ban a mennyek hír­nö­ke­i­nek szá­mí­tot­tak, hi­szen té­len az istenek­kel be­szél­get­nek.

A fa a fej­lett böl­cses­sé­get szim­bo­li­zál­ja, a kel­ta fa­a­sztro­ló­giá­ban egy­aránt szol­gált a nap­tár alap­jául és a jö­vő­be­lá­tás esz­kö­zéül. Ezek az orá­ku­lu­mok mind a koz­mi­kus törvényt nyil­vá­nít­ják ki, és be­te­kin­tést nyúj­ta­nak a jö­vő­be. Ép­pen eb­ben áll a kár­tya fon­tos­sá­ga. Olyan, mint­ha a hős bel­ső és kül­ső sze­me is fel­nyílt vol­na, új jö­vő tá­rul fel előt­te. Meg­is­me­ri új le­he­tő­sé­ge­it, me­lye­ket sa­ját ma­ga te­rem­tett hő­si tet­te­i­vel. Mint­ha egy ha­tal­mas lá­to­más­ban lát­ná, mer­re ka­nya­rog út­ja, mely egy ad­dig el­kép­zel­he­tet­len szé­les­sé­gű ho­ri­zont­hoz ve­zet.

A kár­tya mez­te­len alak­ja Bi­nah, a ma­ga­sabb ren­dű ér­te­lem kab­ba­lisz­ti­kus elvé­nek meg­tes­te­sült ábrá­zo­lá­sa. Ép­pen az élet vi­zét ön­ti egy­szer­re a víz­be és a par­tra. A víz ter­mé­kennyé te­szi a föl­det, ez a moz­du­lat te­hát egy, az élet számá­ra alap­ve­tő fon­tos­sá­gú kap­cso­lat ki­fe­je­zé­se, míg vi­zet víz­be ön­te­ni bő­sé­get je­lent. A kár­tya végeredmény­ben te­hát a koz­mi­kus tör­vé­nyek­re és egy öröm­te­li jö­vő­re éb­reszt rá ben­nün­ket, mely­ben az élet ki­apad­ha­tat­lan vi­ze a csil­la­gok ma­gas­sá­gá­ból áram­lik fe­lénk.

tgy_2004-11_066_third.jpg

A Ri­der-ta­rot-ban a bol­dog, re­mény­te­li jö­vő, a fiat­al­ság for­rá­sa mu­tat­ko­zik meg, amely­ből a kér­de­ző fel­fris­sül­ve és meg­erő­söd­ve lép ki. Ar­ra is utal, hogy a kér­de­ző jö­vő­jé­ről kel­lő­kép­pen gon­dos­kod­nak.

ct.jpg

A Crow­ley-ta­rot a ré­gi dol­gok le­mo­sá­sát eme­li ki, hogy az ed­dig nem lá­tott ré­te­gek is nap­vi­lág­ra ke­rül­je­nek. Fel­szó­lít­ja a kér­de­zőt ar­ra is, hogy ma­dár­per­spek­tí­vá­ból fi­gyel­je az ügyet. In­nen ugya­nis egy na­gyobb össze­füg­gést is­mer­het fel, így né­hány olyan do­log, amit ed­dig föld­höz­ra­gadt lá­tás­mód­já­val meg­vál­toz­ha­tat­lan­nak lá­tott, most hir­te­len el­tör­pül vagy el­tű­nik.

Mi­lyen új ho­ri­zon­to­kat fe­de­zek fel, ha ma­dár­táv­lat­ból szem­lé­lem az éle­te­met? 
Nem baj, ha gyor­sab­ban ver a szí­ve. A tá­vo­li jö­vő bol­dog­sá­got és be­tel­je­se­dést ígér.
Sze­ren­cse­csil­la­ga ve­zér­le­té­vel ör­ven­de­tes né­ző­pont­ból szem­lé­li majd a dol­go­kat, új re­mé­nye­ket és csá­bí­tó jö­vőt lát ma­ga előtt.
Is­mer­je fel, hogy köz­vet­le­nül a lába előtt in­dul az út, mely új jö­vő fe­lé ve­ze­ti önt. Hagy­ja ma­ga mö­gött a pro­blé­máit és in­dul­jon el bi­za­kod­va ezen az úton.
Ves­se pil­lan­tá­sát a csil­la­gos ég­re. Ki­rán­dul­jon el egy ki­lá­tó­hely­re, ahon­nan át­te­kint­he­ti a tá­vo­li ho­ri­zon­tot, vagy ta­nul­má­nyoz­za a ho­rosz­kóp­ját.
Bí­zom az új, cso­dás jö­vő­ről alko­tott lá­to­má­saim­ban.

Tu­dom, hogy sze­ren­csés csil­lag ve­zé­rel uta­mon.

A Csil­lag új re­mé­nyek­re és öröm­te­li tá­vo­li jö­vő­re utal. Ha meg­je­le­nik egy ki­ra­kás­ban, ak­kor azt je­len­ti, hogy a kér­dé­ses té­ma­kör­nek nagy jö­vő­je van, gya­kran sok­kal na­gyobb, mint ami­lyen­nek a kér­de­ző a ki­ra­kás pil­la­na­tá­ban kép­zel­te. Mé­lyebb sí­kon a Csil­lag be­pil­lan­tást en­ged a koz­mi­kus tör­vé­nyek­be.

A Csil­lag drá­ga­kö­ve az akva­ma­rin, a ró­zsa­kvarc, a csil­lag­za­fír vagy a la­zu­rit, il­la­ta a jáz­min, a ró­zsa és a man­du­la­olaj.